Επιλογή Σελίδας

The Project

Take Action

Εκπαίδευση του πολίτη για ένα συνεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορους τύπους οργανώσεων, όπως ενώσεις, ιδιωτικά ιδρύματα κατάρτισης, πανεπιστήμια και λύκεια, για να προσαρμόσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας βασισμένο στο πρόγραμμα ” Action Civics ” που δημιουργήθηκε από την Generation Citizens , μια οργάνωση που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προσέγγιση της Action Civics

Το πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται στη βελτίωση:

Πολιτική συνείδηση

Καθορισμένη ως κατανόηση της δομής της κυβέρνησης και των διαδικασιών με τις οποίες η κυβέρνηση εγκρίνει τους νόμους, ορίζει τις δικές της πολιτικές και μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική διαδικασία.

Πολιτικές ικανότητες

Καθορίζονται ως οι ικανότητες εκείνες που είναι αναγκαίες για την ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων και της συνεργασίας.

Κίνητρο ή Πολιτικός Προσδιορισμός

Καθορίζεται ως η επιθυμία να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική διαδικασία και να ενεργείτε σε κοινοτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της αίσθησης της κοινωνικής ευθύνης, της ανησυχίας για τα δικαιώματα και την ευημερία των άλλων και την εμπιστοσύνη στην ικανότητα που κάνει τη διαφορά.

Φάσεις του κύκλου κατάρτισης της Action Civics:

1

Προσδιορίστε το πρόβλημα

Φάση 1

Σε αυτή την πρώτη φάση, οι μαθητές εξετάζουν με κριτικό πνεύμα την κοινότητά τους και εντοπίζουν τα ζητήματα που ενδιαφέρονται προσωπικά για την εξερεύνηση. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει ενσυνείδητα να υποστηρίζουν τις απόψεις των μαθητών και να επιτυγχάνουν την εξεύρεση ισορροπίας στο να βοηθήσουν τους μαθητές να επιλέξουν τα κατάλληλα θέματα. Αυτή η συνεργασία μεταξύ των νέων και των ενηλίκων επιτρέπει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιλογή ενός θέματος της κοινότητας.

2

Αναζήτηση του προβλήματος

Φάση 2

Στη δεύτερη φάση, οι σπουδαστές χρειάζονται χρόνο για να διερευνήσουν το πρόβλημά τους και να θέσουν ένα στόχο. Εξετάζουν πολλαπλές πηγές και προοπτικές για να κατανοήσουν καλύτερα το πρόβλημα της κοινότητας τους. Οι καθηγητές μπορούν να φιλοξενήσουν ομιλητές στην τάξη για να ασχοληθούν με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Οι σπουδαστές διερευνούν μια ποικιλία ψηφιακών πόρων και εγγράφων για το θέμα. Οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές συνεργάζονται για να ανασκοπήσουν τα τοπικά νέα και τους τίτλους των εκδηλώσεων, να αναπτύξουν ερωτήσεις, να αξιολογήσουν τις πηγές και να αναθεωρήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες.

3

Σχεδιάστε τη δράση

Φάση 3

Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές αναπτύσσουν ένα τεκμηριωμένο θέμα για το πρόβλημά τους και δημιουργούν ένα σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλα προϊόντα, όπως πειστικές επιστολές σε ενήλικες, σχέδια υποστήριξης μέσω διαδικτύου ή πρακτικές πράξεις παροχής υπηρεσιών.

4

Παρέμβαση

Φxάση 4

Στην τελική φάση της εργασίας τους, οι μαθητές μοιράζονται τα έργα υποστήριξης με μέλη της οικογένειάς τους, το σχολείο και την κοινότητα. Αυτό το στάδιο υποστηρίζει τους μαθητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Η ανάπτυξη των σπουδαστών παρατηρήθηκε στους τρεις τομείς:

Στην Generation Citizens στις “2017-18 IMPACT PROGRESS REPORT” αναλύθηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν από την εφαρμογή της Πολιτικής Δράσης σε 141 σχολεία με 14025 μαθητές

%

των σπουδαστών που έχουν αποκτήσει πολιτικές γνώσεις

%

των σπουδαστών που έχουν αναπτύξει πολιτικές δεξιότητες

%

των σπουδαστών καλλιέργησαν πολιτική στάση

Η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση

Προστιθέμενη αξία της εταιρικής σχέσης

Ο ακτιβισμός και η κινητοποίηση των νέων πρέπει να αναγνωριστούν ως μια νόμιμη, μη αμφισβητούμενη μορφή πολιτικής συμμετοχής. Οι νέοι συχνά επικρίνουν τα πολιτικά συστήματα και διαδικασίες και είναι σε θέση να αναδείξουν αντιδημοκρατικές μεθόδους υπό διάφορες μορφές. Είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τις απόψεις και τις εμπειρίες των νέων στο περιθώριο του πολιτικού λόγου, του οποίου ο πολιτικός χώρος είναι προφανώς και ριζικά περιορισμένος.

Policy Paper on Sustainable Development [Πολιτικό έγγραφο για την αειφόρο ανάπτυξη] – European Youth Forum, 2018

Συνεργάτες